logo
strona główna

 KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W INOWROCŁAWIU 

Rok założenia 1920

Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia

OGŁOSZENIA30.11.2022r.
Zarząd Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu

ogłasza

ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu w Inowrocławiu przy ul. Mieszka I 10/61. Mieszkanie położone jest na parterze o powierzchni użytkowej 47,87 m2 składa się z 3 pokoi, kuchni , łazienki z wc i przedpokoju.

Wartość rynkowa mieszkania ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 176.880,- zł.
Wadium stanowi 5% wartości wkładu budowlanego i wynosi 8.800,-zł. Wadium należy wnieść przelewem na konto Spółdzielni nr 95 1240 1196 1111 0000 1341 4982 przed przetargiem najpóźniej do dnia 19 grudnia 2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Przed rozpoczęciem przetargu należy przedłożyć potwierdzenie wpłaty wymaganej kwoty wadium.
W przypadku nie wygrania przetargu Spółdzielnia dokona zwrotu wadium na to samo konto, z którego przelew został dokonany.
Wadium zaliczane jest wygrywającemu przetarg w poczet kwoty wymaganego wkładu budowlanego.
Cena wywoławcza za pierwszeństwo stanowi 5% wartości wkładu budowlanego i wynosi 8.800,- zł.

Wartość rynkowa lokalu wraz z kwotą oferowaną za pierwszeństwo musi być wniesiona przez wygrywającego przetarg w terminie 60 dni od dnia przetargu.
Z wygrywającym przetarg Spółdzielnia zawrze umowę notarialną o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu po wypełnieniu przez wygrywającego przetarg postanowień Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu Spółdzielni.
Wygrywający przetarg ponosi opłaty za utrzymanie lokalu od dnia przetargu.
Wygrywający ponosi koszty wynagrodzenia notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty w postępowaniu wieczystoksięgowym.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienia odrębnej własności lokalu lub nie wpłacenia wymaganej wartości rynkowej lokalu wraz kwotą za pierwszeństwo w wyznaczonym terminie, wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Spółdzielni.
Lokal mieszkalny można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z administracją osiedlową 52 35-74-952.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022r. o godzinie 1000 w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Kopernika 7 w Inowrocławiu Sala konferencyjna - parter.
Szczegółowych informacji można uzyskać w BOM parter ul. Kopernika 7 tel. 52 356-93-30 lub 39.

Zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych właściciele lokali obowiązani są uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych i nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni.
Zgodnie z art. 161 ust 1 i 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Osobie, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem jej lokalu lub eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, przysługuje roszczenie do spółdzielni o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli spłaci spółdzielni całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania tych opłat wraz z odsetkami.
Roszczenie, o którym mowa przysługuje tylko wtedy, jeżeli wcześniej nie został ustanowiony tytuł prawny do lokalu na rzecz innej osoby. Warunkiem ustanowienia przez spółdzielnię tytułu prawnego do lokalu na rzecz innej osoby jest opróżnienie lokalu przez osobę, której spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasło.

W związku z procedurą pod kątem obowiązków stosowania ustawy AML Spółdzielnia informuje, że:
1) oferta może zostać odrzucona, jeśli jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym ustawą o AML.
2) oferty i oferenci mogą podlegać badaniu co do występujących wobec ich oferty, cech transakcji oraz ich jako oferentów czynników ryzyka finansowego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Ze statutem Spółdzielni oraz regulaminem można zapoznać się na stronie internetowej spółdzielni www.ksmino.pl /podstawy prawne/

Rozstrzygnięcie

Przetarg w dniu 21 grudnia 2022 na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ulicy Mieszka I 10 /61 w Inowrocławiu został rozstrzygnięty.
Do przetargu przystąpiła jedna osoba.
Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Inowrocławiu

Al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław
tel 52 35 69 300
fax 52 35 69 375
email sekretariat@ksmino.pl
NIP 556 080 13 82 REGON 000483501
KRS 0000168926
Konto PEKAO SA
95 1240 1196 1111 0000 1341 4982
Konto PKO BP
02 1020 1505 0000 0202 0005 0450
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 8:00 - 15:30
Piątek: 8:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godzinach od 10:00 do 15:00
POGOTOWIE TECHNICZNE
czynne w godzinach 15:00 - 23:00
tel. 52 35 79 098
kom. 502 104 593
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W INOWROCŁAWIU